Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням позачергових загальних зборів членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДОНБАСУ»

Головуючий позачергових загальних зборів
_____________________/ Н.В.Марийчук
СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДОНБАСУ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ – 39798601)
м. Львів

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДОНБАСУ» (далі за текстом – Організація), є неприбутковою громадською організацією.

Організація діє на засадах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.

Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України, цим Статутом, Указами Президента України, міжнародними договорами ратифікованими Верховною Радою України.

Організація є юридичною особою, має власне майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, символіку, що затверджується Правлінням та реєструється у встановленому законом порядку.

Діловодство в Організації ведеться відповідно до законодавства України.

Повна назва Організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДОНБАСУ».

Скорочена назва Організації: ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДОНБАСУ».

Повна назва російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАСА».

Скорочена назва російською мовою: ОО «ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАСА».

Повна назва англійською мовою: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «SOCIAL MOVEMENT OF MIGRANTS DONBAS».

Скорочена назва англійською мовою: NGO «SOCIAL MOVEMENT OF MIGRANTS DONBAS».

Організація є самоврядною громадською організацією та втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у діяльність Організації не допускається.

МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя, допомога вимушеним переселенцям та біженцям із зони антитерористичної операції.

2.2. Основними завданнями та напрямками діяльності Організації є:

2.2.1. Захист законних інтересів своїх членів і їх представництво у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями усіх форм власності.

2.2.2. Об’єднання громадян України, осіб без громадянства, громадян інших країн, у тому числі тих, що проживали в східних областях України і вимушені були змінити місце проживання, в питаннях захисту їх інтересів.

2.2.3. Недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів органами державної влади та місцевого самоврядування.

2.2.4. Об’єднання патріотів задля вирішення проблем, спільних із вимушених переселенців.

2.2.5. Усунення перешкод для розвитку громадянського суспільства в Україні.

2.2.6. Організація зворотного зв’язку між вимушеними переселенцями та органами державної влади і місцевого самоврядування.

2.2.7. Сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Організації та громадськості.

2.2.8. Інтеграція членів Організації у громаду за місцем нового проживання, ознайомлення з місцевими звичаями та традиціями, культурною спадщиною.

2.2.9. Організація і проведення семінарів, конференцій, форумів, виставок, культурно-мистецьких і просвітницьких заходів за напрямками діяльності Організації.

2.2.10. Співпраця з благодійними фондами та різними гуманітарними, громадськими організаціями.

2.2.11. Відновлення прав членів Організації в разі їх порушення.

2.2.12. Впровадження проектів задля створення нових робочих місць.

2.2.13. Координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації.

2.2.14. Надання волонтерської допомоги за напрямами, не забороненими законодавством.

2.2.15. Організація та створення методичної літератури, відеоматеріалу, аудіозаписів для реалізації статутної мети.

2.3. Організація є правозахисною організацією. Діяльність Організації може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом.

Для досягнення мети та виконання статутних завдань, Організація:

2.3.1. Виступає учасником цивільно-правових відносин з правом набуття майнових і немайнових прав.

2.3.2. Представляє і захищає права та законні інтереси своїх членів у відносинах з будь-якими органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від підпорядкування і форми власності, у відносинах із фізичними особами тощо.

2.3.3. Здійснює господарську діяльність, через створені за законодавством України юридичні особи (товариства, підприємства), задля виконання статутних цілей Організації, засновує з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.3.4. Одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.

2.3.5. Вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі.

2.3.6. Володіє, користується та розпоряджається майном та коштами, переданими членами або державою, набутим від вступних та членських внесків, майном та коштами, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, майном та коштами, отриманими від провадження основної діяльності Організації та у вигляді пасивних доходів, отримує доходи у вигляді технічної, благодійної, гуманітарної допомоги, в тому числі з державного та місцевих бюджетів, з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України.

2.3.7. Проводить культурні заходи (семінари, конференції, збори, тренінги, концерти тощо), мітинги.

2.3.8. Бере участь у розробці, фінансуванні, реалізації спільних програм з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами та організаціями різних форм власності відповідно до мети Організації.

2.3.9. Подає до регуляторних органів пропозиції щодо необхідності підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду, що стосуються інтересів членів Організації.

2.3.10. У випадках, передбачених чинним законодавством України, бере участь у розробці проектів регуляторних актів.

2.3.11. Подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю.

2.3.12. Готує висновки та аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів.

2.3.13. Відстежує результативність регуляторних актів.

2.3.14. Звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Організації.

2.3.15. Веде волонтерську та іншу неприбуткову діяльність.

2.3.16. Залучає волонтерів для здійснення волонтерської діяльності.

2.3.17. Проводить незалежні соціологічні опитування, анкетування.

2.3.18. Користується іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.
3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

3.2. Прийняття у члени Організації здійснюється більшістю голосів членів Правління, на підставі поданої заяви про вступ до Організації, за умови визнання положень установчих документів та цілей діяльності Організації. У випадку рівності голосів вирішальним є голос Голови Правління.

3.3. Член Організації може в будь-який час вийти з неї за власним бажанням.

3.4. Член Організації може бути виключений з неї у разі недотримання вимог Статуту, або з інших підстав, визначених Правлінням. Рішення про виключення з Організації може бути прийнято більшістю голосів членів Правління.

3.5. Члени Організації мають право:

3.5.1. Брати участь в усіх заходах Організації.

3.5.2. Брати участь у роботі органів Організації в порядку, визначеному цим Статутом.

3.5.3. Висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Організації.

3.5.4. Отримувати інформацію щодо поточної регулярної діяльності Організації.

3.5.5. Звертатись до Організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

3.5.6. Припиняти членство в Організації.

3.5.7. Отримувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації, консультаційну, методологічну, іншу допомогу.

3.5.8. Отримувати інформацію щодо фінансового стану Організації, її доходів та витрат.

3.6. Члени Організації зобов’язані:

3.6.1. Виконувати вимоги законодавства України, Статуту та інших нормативних документів Організації.

3.6.2. Сприяти досягненню мети та завдань Організації.

3.6.3. Бути чемними та взаємоввічливими.

3.6.4. Не допускати не етичних дій щодо окремих членів Організації, дій, що спрямовані на підрив авторитету Організації.

3.6.5. Своєчасно вносити членські внески.

3.6.6. Надавати реально можливу допомогу Організації в її діяльності.

3.6.7. Утримуватися від будь-якої підтримки проектів, проти ухвалення яких виступає Організація.

3.6.8. Брати активну участь у діяльності Організації.

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори. Вони складаються з усіх членів Організації. Кожен член Організації на Загальних зборах має один голос.

4.2. До повноважень Загальних зборів належить:

визначення основних напрямів діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання;

внесення змін до статуту Організації;

обрання і відкликання Правління, Голови Правління, Контрольно-ревізійної комісії;

затвердження річних результатів діяльності Організації, звітів і висновків Правління та Контрольно-ревізійної комісії;

реалізація права власності на майно та кошти Організації;

прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

прийняття рішення про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації, затвердження Положення про них та призначення їх керівників;

вирішення усіх інших питань, що стосуються діяльності Організації.

4.3. Загальні збори скликаються один раз на рік за рішенням Правління Організації. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Голови Правління, Правління, Контрольно-ревізійної комісії або на вимогу 1/10 членів Організації. Про місце, дату і час проведення Загальних зборів члени Організації повідомляються Правлінням за місяць до проведення Загальних зборів.

4.4. Загальні збори вважаються правомочними за умови присутності на них більше половини членів Організації.

4.5. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до статуту, відчуження майна на суму, що становить 50% і більше та про припинення діяльності Організації приймаються Загальними зборами 3/4 голосів присутніх, усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.

4.6. Постійно діючим статутним органом Організації, який здійснює керівництво нею у період між Загальними зборами є Правління.

4.7. Правління обирається Загальними зборами у кількості осіб та на термін, визначений ними.

4.8. Засідання Правління проходять по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на три місяці.

4.9. До Повноважень Правління Організації належить:

визначення та управління поточною діяльністю Організації;

виконання рішень Загальних зборів;

затвердження символіки Організації;

створення підприємств та товариств зі статусом юридичної особи;

прийняття та виключення із членства Організації;

заснування засобів масової інформації;

затвердження звітів Правління;

затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів;

4.10. Засідання Правління є правомочним за умови присутності на ньому більше половини його членів.

4.11. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх. У випадку рівного розподілу голосів голос Голови Правління має вирішальне значення.

4.12. Головою Організації за посадою є Голова Правління, що обирається Загальними зборами на безстроковий термін.

4.13. До повноважень Голови Правління належить:

представництво Організації без довіреності у будь-яких установах, підприємствах та організаціях, державних органах та органах місцевого самоврядування;

видає від імені Організації довіреності в межах повноважень;

підписання угод та інших документів, видача доручень і наказів, відкриття та закриття рахунків в установах банків;

звітування на Загальних зборах про роботу Правління Організації;

господарське управління майном та коштами Організації;

організація виконання рішень Правління та Загальних зборів;

виконує інші функції щодо організації роботи Правління та забезпечення поточної діяльності Організації.

4.14. У випадку відсутності Голови Правління виконання його обов’язків покладається на іншого члена Правління або члена Організації за письмовим дорученням.

4.15. Контроль за дотриманням положень статуту, виконанням рішень Загальних зборів та порядком використання майна та коштів Організації здійснює Контрольно-ревізійна комісія котра обирається Загальними зборами у кількості осіб та на термін, визначений ними.

4.16. Засідання Контрольно-ревізійної комісії проходять по мірі необхідності, але не рідше, як один раз на шість місяців. Засідання Контрольно-ревізійної комісії вважається правомочним за умови участі у ньому більше половини її членів.

4.17. До повноважень Контрольно-ревізійної комісії належить:

проведення перевірок дотримання керівними органами та посадовими особами Організації положень статуту Організації;

проведення перевірок використання майна та коштів Організації, її фінансової та господарської діяльності;

проведення перевірок виконання керівними органами та посадовими особами Організації рішень Загальних зборів Організації.

4.18. Очолює Контрольно-ревізійну комісію її Голова, що обирається нею зі свого складу на строк повноважень Контрольно-ревізійної комісії. Голова Контрольно-ревізійної комісії забезпечує організацію її роботи.

4.19. Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх.

4.20. Правління та Контрольно-ревізійна комісія звітує перед членами Організації про проведену роботу на Загальних зборах.

4.21. Рішення, дії чи бездіяльність Правління або Контрольно-ревізійній комісії та/або їх посадових осіб можуть бути оскаржені членами на Загальних зборах Організації.

4.22. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність Правління або Контрольно-ревізійній комісії та/або їх посадових осіб подаються Загальним зборам за тиждень до їх проведення і включаються до порядку денного Загальних зборів.

4.23. Рішення прийняті за результатами розгляду скарг підлягають обов’язковому виконанню всіма керівними та контролюючими органами Організації та їх посадовими особами.

4.24. Члени Правління та Контрольно-Ревізійна комісія звітують про виконану роботу перед Загальними зборами у разі виникнення необхідності, але не рідше, ніж раз на рік.

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Організація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном.

5.2. До майна та коштів Організації належать:

майно та кошти передані її членами або державою;

майно та кошти набуті, як членські внески;

пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

набуте в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств);

спонсорська допомога від усіх фізичних та юридичних осіб (незалежно від форм власності);

придбане за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.3. Майно та кошти Організації не підлягають перерозподілу між її членами та спрямовуються на виконання статутної мети Організації.

5.4. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

5.5. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

5.6. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників та членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів керівних та контролюючих органів забороняється, в тому числі і при припиненні діяльності Організації.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних Зборів. Відокремленими підрозділами Організації є її філії та представництва. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

6.2. Відокремлені підрозділи Організації діють на підставі Положень про них затвердженими Загальними Зборами.

6.3. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює його Керівник, призначений Загальними Зборами. Керівник відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності виданої Організацією.

6.4. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються у встановленому законом порядку до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

6.5. Припинення діяльності відокремленого підрозділу Організації відбувається за рішенням Загальних зборів, Організації або за рішенням суду у встановленому законом порядку.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

7.1. Рішення про внесення змін до статуту приймаються Загальними зборами Організації.

7.2. Рішення про внесення змін до статуту приймається 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації. Рішення про припинення діяльності Організації приймається на Загальних Зборах 3/4 голосів присутніх або за рішенням суду.

8.2. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням Загальних зборів Організації або суду.

8.3. До ліквідаційної комісії переходять повноваження з управління справами Організації з моменту її призначення або створення.

8.4. У разі реорганізації Організації до правонаступника переходять усі її права та обов’язки.

8.5. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність неприбуткових організацій.
В цьому Статуті

пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою:

____ (___________________) аркушів.
Голова позачергових загальних зборів
_____________________________

Секретар позачергових загальних зборів
________________________________

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *